Общи условия

Общи условия

1.1. Настоящите общи условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Клиента .Продавачът си запазва правото да променя Общите условия, като своевременно ги публикува в сайта antiquecentre.bg.
1.2. С попълването на достъпната в магазина antiquecentre.bg електронна форма за поръчка (заявка) на продукт, Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. При спор чия е волята за обвързване с текста на Общите условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявения за закупуване продукт.

2. Понятия, използвани в настоящите Общи условия

2.1. „Продавач” – „Евро Арт ЕООД’’- www.,antiquecentre.bg ЕИК 175439674 седалище и адрес на управление.гр.Варна бул. ‘’ Осми Приморски полк – 224’’
2.2. Адрес, на който Продавача упражнява дейността си – Варна бул. ‘’ Осмо Приморски полк-224 ‘’ тел.  0878 333540
2.3. „Клиент” е физическо или юридическо лице, което използва магазин www.antiquecentre.bg от първоначалното влизане в  магазина до подаването на заявка за закупуване на продукт, съответно закупуването на продукт от  магазина.
2.4. „Потребител” е потребител по смисъла на Закона за зашита на потребителите – всяко физическо лице, което придобива продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
2.5. „Продукт” – стоките/артикулите, предлагани в магазин antiquecentre.bg

3. Цени

3.1. Цените на всички продукти, публикувани в магазина, са в български лева за единична бройка и са без начислено ДДС.
3.2. Продавачът си запазва правото да променя цените, обявени в магазина по всяко време. В случай на промяна на цената в сила е цената на продукта към момента на потвърждаване на поръчката по реда на чл. 4.1. от Общите условия.
3.3. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, транспортните, куриерските разходи, разходите за разнос и монтаж не са включени в продажната цена. Цената на транспорта, разноса по етажи и монтажа се заплаща от Клиента . Куриерските разходи и разходите за задължителна застраховка на пратката при наложен платеж са посочени отделно в магазина на Продавача.
3.4. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, товаро-разтоварните работи при доставка са отговорност на Клиента.
3.5. antiquecentre.bg не поемат качването на поръчаните стоки до врата на клиента, освен допълнителна договорка относно транспорт и разтоварителна дейност.
Продуктите, изложени в магазина и маркирани с етикет ПРОМО са в промоция и са с намалена цена.
3.6. antiquecentre.bg доставя поръчаната стока с куриерски фирми Спиди , Еконт , Рапидо и др. по желание на клиента.

4. Поръчка

4.1. Клиент, желаещ да закупи стока от  магазина, подава заявка за това чрез попълване на електронната бланка, публикувана на сайта antiquecentre.bg. В заявката задължително се посочват адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. В 3-дневен срок от получаване на надлежно попълнена от Клиента електронна бланка консултант- Продавача обработва данните от нея и попълва бланка-поръчка, която се  изпраща на имейл на Клиента за одобрение („потвърждаване на поръчката”). В бланката-поръчка се съдържат всички детайли по заявката (срок на доставка, плащане, включително авансово плащане, ако такова е дължимо, параметрите на поръчаните продукти – цветове, дамаски, материали, разновидности и др.). Едва след получаване на потвърждението на Клиента (писмено по имейл или потвърждение по телефон) и издаване на номер на поръчката от страна на продавача, същата се счита за валидно направена и се преминава към нейното изпълнение („приемане на поръчката”).
4.2. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните продукти. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, консултант -Продавача се свързва с Клиента , за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт. Клиентът може да се съгласи или да откаже предложения от Продавача продукт.
4.3. В случай че Продавачът не се свърже с Клиента за потвърждаване на поръчката в 3-дневния , същата се счита за недействителна и съответно не подлежи на изпълнение.
4.4. Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка.
4.5. Офертите, публикувани в магазин  antiquecentre.bg са необвързващи. Продавачът има право да не потвърди поръчка и съответно да не я достави.

5. Плащане

5.1. Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености.
5.2. Всички стоки остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Клиента към Продавача.
5.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие за извършване на авансово плащане (включително авансово плащане на цялата цена на закупуваните продукти), ако такова бъде поискано от страна на Продавача.
5.4. При  индувидуални поръчки на продукти Клиентът се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката.
5.5. Заплащането на поръчания продукт се извършва по един от следните начини:
– чрез наложен платеж (при получаване на стоката) – Клиентът заплаща цялата дължима сума на доставчика/куриера при получаване на поръчката;
– плащане по банков път (преди доставката на стоката) – Клиентът извършва банков превод по сметката на Продавача, посочена на antiquecentre.bg  а именно:

ЕВРО АРТ ЕООД

УниКредитБулбанк- ВАРНА

IBAN: BG16 UNCR 7000 1501 4840 25

BIC:UNCRBGSF

6. Изпълнение Доставка

6.1. Сроковете за изпълнение   за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността у Продавача на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства.
6.2. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента  чрез имейл или телефонно обаждане.
6.3. Доставката се извършва  от Продавача  чрез услугите на куриер и е за сметка на Клиента.
6.4. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Ако той не изпълни това свое задължение, стоките се връщат в търговския обект на Продавача, за което Клиентът бива уведомен. В тези случаи Клиентът дължи на Продавача заплащане на направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. Клиентът има възможност да получи върнатите продукти на място в търговския обект на Продавача, освен ако Страните са уговорили повторно предаване на стоките на Клиента за негова сметка.
6.5. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до входа на сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката.
6.6. Товаро-разтоварните работи при доставка са задължение и отговорност за Клиента, освен ако друго не е уговорено между страните.
6.7. В случай че страните са уговорили авансово плащане и такова не бъде извършено, за Продавача не възниква задължение за доставка на заявената стока.
6.8. В случай че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, за Продавача не възниква задължение за предаване на стоката.
6.9. В случай че Клиент, поръчал продукти от  магазина, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.
6.10. Монтирането, съответно инсталирането на продукта, се извършва за сметка на Клиента и на негова отговорност, освен ако страните не се споразумеят изрично за обратното.
6.11. Продавачът няма да носи отговорност за закъснения поради причини извън неговия контрол, включително без да се ограничава до: природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, действия/бездействия на правителството или публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки или на подизпълнители и доставчици на Продавача. В случай на такива обстоятелства Продавачът следва да уведоми Клиента  от настъпване на обстоятелството, като всички срокове за доставка следва да се удължат в съответствие с времетраенето на форсмажорното събитие, а ако то продължи повече от 30 дни, всяка от Страните ще има право да се откаже.
6.12. Продавачът представя продуктите в  магазина си възможно най-реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете на различните продукти на всеки монитор може да изглеждат различни.По желание на клиента всички тези уточнения могат да бъдат изкоментирани по телефон на магазин  antiquecentre.bg – 0879/855 478 или чрез изпращане на допълнителен снимков материал по имейл адрес.
6.13. Antiquecentre.bg  лично подготвя , опакова, обезопасява поръчаната стока за своя сметка.

7. Услуги, предлагани от Продавача

7.1. Доставки на мебели до адрес на Възложителя, разнос до етаж, монтаж на предлаганите продукти (по желание на клиента) и др. се начисляват индивидуално в зависимост от конкретните параметри на поръчката при предварителна договорка.

8. Лични данни

8.1.Евро Арт ЕООД е регистриран като Администратор на лични данни според изискванията на Закона за личните данни с Удостоверение.

9. Други

9.1. За всеки спор относно продажба и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и/или в други писмени договорености между Страните, се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие споровете се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Повече информация относно общите условия може да получите на  електронната поща на адрес antiquecentre.varna @abv.bg

Направи запитване